Оваа политика на приватност ги опфаќа сите корисници односно сите физички и правни лица. Веј Глобал ИТС ДОО се обврзува кон почитување на приватноста на нашите корисници.За секоја промена на политиката на приватност Веј Глобал ИТС ДОО ќе ги информира своитекорисници преку е-маил и преку нашата веб страна.

Како се собираат информаците?

Ние ги собираме, обработуваме и чуваме Вашите лични податоци во согласност со прописите зазаштита на личните податоци. Информаците со собираат при посета на нашата веб страната икористење на услугите и сервисите кои се достапни на истата.Ние го собираме минимумот на потребни информации со цел да ја обезбедиме услугата којаВи е потребна. Со користење на нашите услуги Вие доброволно се согласувате да ги користимеВашите лични податоци.

Како се користат лични податоци?

Собраните информации Веј Глобал ИТС ДОО ги користи едниствено за наши цели односноВашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта зарадикоја се собрани. Податоците нема да се предадат на трета страна. Веј Глобал ИТС ДОО ќе гиостапи податоците само доколку постои правна оснoва за тоа односно правно побарување занив. Веј Глобал ИТС ДОО редовно ги ажурира вашите податоци т.е податоците за услуги кои несе продолжуваат ќе бидат трајно избиришани од нашиот систем.

Користење на „Cookies“

Вашиот интернет пребарувач има дел во кој се складираат мали фајлови односно „Cookies“.Cookies се мали фајлови кои се внесуваат на компјутерот на корисникот од страна на вебсерверот. Сите информации кои се меморираат во рамките на Cookies можат да бидатискористени само за потребите на веб услугата и тоа на начин на кој вашата приватност нема дабиде загрозена.

Доколку имате какви било прашања и предлози за заштита на личните податоци илидоколку сакате вашите податоци да бидат корегирани, можете да нè контактирате на е-маил contact@gohost.mk. Притоа, вашата е-маил нема да биде искористена за друга намена.